Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti SVS, spol. s r. o. (zhotovitele)
IČ: 452 80 070, se sídlem: areál SVS, Poučník 345, Karlštejn, PSČ 267 18

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy nebo závazné objednávky. VOP jsou k dispozici na stránkách www.svs.eu; odkaz na VOP je součástí korespondence.

1. Uzavření Smlouvy

1.1. K uzavření smluvního vztahu (Smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:

a) Podpisem písemné smlouvy o dílo; nebo

b) Potvrzením (akceptací) písemné objednávky na zhotovení díla zhotovitelem, a to jakoukoli formou (např. faxem, či emailem nebo faktickým zahájením výroby)

1.2. Jakoukoliv změnu smluvního vztahu (Smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem lze provést jen na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran, a to v písemné formě (včetně faxu nebo emailu)

1.3. V případě zrušení objednávky ze strany objednatele po jejím potvrzení (akceptaci)zhotovitelem (rovněž v případě podepsané Smlouvy o dílo) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek ve výši:

a) 10% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena nejpozději 30 dní před realizací díla,

b) 30% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 29. až 15. dnem před realizací díla,

c) 50% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 14. až 3. dnem před realizací díla,

d) 75% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 2. až 1. dnem před realizací díla,

e) 100% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena v den realizace díla

Zaplacením storno poplatku není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

2. Plnění Smlouvy

2.1. Předmět plnění ze strany zhotovitele (díle jen „dílo“) je přesně specifikován v cenové nabídce zhotovitele, v objednávce odběratele, potvrzení objednávky odběratele či v písemné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami.

2.2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů a při odběrech hotových výrobků.

2.3. Prvky a provedení, které nejsou ve smlouvě či jejím návrhu (cenové nabídce či objednávce) výslovně specifikovány a jsou nezbytné k realizaci díla, provede zhotovitel samostatně a není ohledně způsobu provedení vázán pozdějšími pokyny objednatele. Zhotovitel je v tomto případě vázán pouze technickými normami, výrobními a technologickými postupy a konstrukčním řešením, obvyklým u něj v době provedení díla.

2.4. Zjistí-li zhotovitel nevhodnost pokynů či požadavků objednatele před podpisem smlouvy, je povinen v rámci své odborné způsobilosti objednatele na tuto skutečnost upozornit.

2.5. Veškeré změny díla jsou možné pouze na základě souhlasu zhotovitele písemnou dohodou stran. Pokud v důsledku změny díla dojde ke změně jeho původně sjednané ceny, je součástí dohody i nové určení ceny a termínu dokončení díla. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn požadovat doplnění zálohy na cenu díla, a to do výše rozdílu ceny původně sjednané a ceny navýšené.

2.6. Neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo pozastavit zahájení/pokračování výroby zboží až do doby, kdy k požadované součinnosti dojde, přičemž v rámci technických a časových možností zhotovitele se přiměřeně prodlužuje (přinejmenším o dobu prodlení objednatele) i termín plnění zhotovitele a takového prodloužení termínu plnění není prodlením na straně zhotovitele. Pokud tato situace nastane, zařadí zhotovitel objednanou zakázku do nejbližšího volného termínu podle kapacitních možností a není odpovědný za prodlení. V případě, kdy dojde k pozastavení zahájení/pokračování výroby zboží z důvodu prodlení na straně objednatele a zhotovitel nebude schopen uvolněnou výrobní kapacitu zaplnit (dojde k prostoji), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel dále odpovídá za veškerou škodu včetně ušlého zisku a nákladů na právní zastoupení spojených s jejím vymáháním (dále jen „Škoda“) vzniklou zhotoviteli v důsledku neposkytnutí potřebné součinnosti včetně Škody způsobené dodáním chybných podkladů pro zhotovení díla.

2.7. V případě, že existují splatné závazky objednatele vůči zhotoviteli z předchozích objednávek, má zhotovitel právo přerušit veškerá plnění téhož objednatele, případně osoby jím pověřené až do okamžiku splnění povinností.

2.8. Objednatel je při uzavření první smlouvy se zhotovitelem povinen poskytnout zhotoviteli veškeré identifikační údaje

3. Dodací podmínky

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí a v souladu s technickými normami vztahujícími se k předmětu díla.

3.2. V případě smluvního vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem, že dopravu zhotoveného díla zajistí zhotovitel, je objednatel povinen doručit zhotoviteli přesné přepravní dispozice a expediční specifikaci dodání díla.

3.3. Objednatel je povinen dílo převzít, ledaže by bylo s ohledem na vady zcela nepoužitelné k účelu, pro který bylo objednáno. V případě, že je zásilka zjevně poškozena, případně je polepena reklamní páskou dopravce, je nutné pro uplatnění případné reklamace zásilku převzít s výhradou a to formou sepsání dokumentace, kterou má u sebe řidič, pokud toto nebude uplatněno, není poté možné reklamovat zboží u SVS spol. s.r.o.. Dokladem o převzetí je dodací list nebo potvrzení jakéhokoli dopravce najatého na přepravu zboží.

3.4. Pokud objednatel nezajistí převzetí díla ve sjednaném místě a čase, nese veškeré náklady za marné dodávky.

3.5. V případě prodlení s dodáním díla z důvodu výhradně na straně zhotovitele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla nebo jeho části, se kterou je zhotovitel s prodlení. Objednatel nemá z tohoto důvodu nárok na náhradu Škody.

3.6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele úplným uhrazením ceny díla stanovené ve smlouvě, případně jejích dodatcích. Pokud dojde k úplnému zaplacení ceny díla před jeho předáním objednateli, přechází vlastnické právo na objednatele až okamžikem předání a převzetí díla.

3.7. Dodací termíny zhotovitele jsou pro jednotlivé úkony v rámci plnění ve standardním a expresním režimu následující:

Zpracování korektur

Standard Zpracování a zaslání do 2 pracovních dnů od zadání, jsou-li objednatelem poskytnuta všechna potřebná data v požadovaném formátu.
Expres
(placená služba)
Zpracování a zaslání do 24 hodin od zadání v pracovních dnech.
(Při požadavku na více než 5 korektur denně pro jednoho objednatele je uvedený termín platný po konzultaci zpracování s vedoucím studia zhotovitele před zadáním do systému.)

Výroba vzorků

Standard Výroba do 5 pracovních dní od schválení korektury, má-li zhotovitel 1) materiál skladem, 2) výsekový nástroj.
(Pro dlouhodobé klienty služba zdarma.)
Expres
(placená služba)
Zpracování a zaslání do 3 pracovních dnů od zadání.
(Při požadavku na výrobu více než 5 vzorků pro jednoho objednatele je uvedený termín platný po konzultaci s project managerem před zadáním do systému.)

Výroba produktů

Standard Opakovaná výroba – 5-7 pracovních dnů od zadání, má-li zhotovitel materiál skladem.
Nová výroba – 7-10 pracovních dnů od schválení korektury, má-li zhotovitel materiál skladem.
Není-li materiál skladem, bude termín potvrzen zhotovitelem po obdržení informace o dodání od výrobce materiálu.
Expres
(placená služba)
Zpracování a zaslání nové výroby do 5 pracovních dnů od zadání.
(Při požadavku na výrobu většího počtu různých produktů (20 a více) pro jednoho objednatele je uvedený termín platný po konzultaci s project managerem před zadáním do systému.)

4. Přechod nebezpečí škody na věci

4.1. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí objednatelem (nebo třetí osobou určenou objednatelem nebo přítomnou v místě určení) nebo předání zboží prvnímu dopravci. V případě prodlení s převzetím díla, přechází nebezpečí škody na

věci prvním dnem prodlení. Je-li dílo dodáváno po částech, přechází nebezpečí škody na objednatele okamžikem řádného předání a převzetí dílčího plnění.

5. Použití předmětu závazku

5.1. Skladovací podmínky díla jsou určeny technickou specifikací použitého materiálu (vlhkost prostředí, teplota,…). Délka skladování díla nesmí překročit dobu životnosti použitých materiálů (dle technické specifikace).

5.2. Pro přepravu platí stejné podmínky jako pro skladování.

5.3. Doporučené podmínky pro přepravu a skladování produktu jsou následující:

- uložení v nepoškozených, originálních obalech,

- nejčastější relativní vlhkost běžného prostředí (50 ± 5%),

- teplota (22 °C ± 2 °C), je nutné však sledovat hodnoty uvedené v datasheetu materiálu

- skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla,

- ochrana před zemní či jinou vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením,

- uložení mimo vliv látek, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla, nebo rozpouštědla apod.,

- ukládání produktů v kotoučích horizontálně,

- opětovné přelepení částečně spotřebovaných etiket na dutinkách, aby se zamezilo jejich odvinutí a povolení kotouče.

Zhotovitel na své náklady skladuje po dobu 2 let tiskové přípravy. Po uplynutí této doby jsou tiskové přípravy skartovány, aniž by na to objednatel musel být upozorněn.

5.4. Etiketa se vždy aplikuje na čistý, odmaštěný povrch materiálu, tzn. bez prachu, mastnoty a jiných nečistot. Aplikuje se na povrch, pro který byla etiketa vyrobena (dle použitého lepidla). Před aplikací je nutno odstranit podkladový materiál (silikonový papír). Při aplikaci je třeba etiketu přitisknout tak, aby byl vytlačen vzduch a celá plocha lepidla se dostala do kontaktu s polepovaným materiálem. Optimální teplota pro aplikaci etiket je vždy specifikována v technickém listě daného materiálu, který je vždy poskytnut zákazníkovi a musí být plně dodržován, tak aby se zachovala kvalita produktu. Etiketa je určena pouze k jednorázové aplikaci. Při pokusu o opětovnou aplikaci může dojít k poškození etikety. Čištění etiket se provádí vždy jen vodným roztokem s pomocí bavlněné utěrky.

6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn zejména při uzavírání první zakázky s objednatelem požadovat zálohu na provedení díla, a to až do výše 100 % ceny za dílo. Není-li ve stanoveném termínu tato záloha zaplacena, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce, a to až do doby zaplacení objednatelem. O dobu prodlení objednatele s placením peněžních závazků se prodlužuje doba plnění zhotovitelem.

6.2. Zhotovitel po předání díla vystaví řádný daňový doklad – fakturu, jejíž splatnost (není-li mezi stranami dohodnuto jinak) je 14 dní ode dne expedice. K ceně díla bude připočtena DPH podle aktuální platné výše.

6.3. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla určenou ve smlouvě a jejích dodatcích. Objeví-li se při provádění díla vícenáklady, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy,

případně další práce požadované dodatečně objednatelem, může zhotovitel požadovat přiměřené zvýšení ceny za dílo o částku, na kterou vzrostly skutečné náklady.

6.4. V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči zhotoviteli je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

6.5. Objednatel není oprávněn vůči zhotoviteli provádět jednostranný zápočet svých pohledávek.

6.6. V případě prodlení s placením je zhotovitel dále oprávněn, aniž by tím porušil jakékoliv ustanovení Smlouvy o dílo, dle své úvahy kdykoli zahájit výrobu objednaného díla nebo tuto výrobu úplně nebo částečně zastavit nebo dílo nepředat objednateli, a to až do okamžiku úplného zaplacení částky, se kterou je objednatel v prodlení. Veškeré lhůty vyplývající pro zhotovitele ze Smlouvy o dílo se automaticky prodlužují, a to v rozsahu odpovídajícímu prodlení objednatele s placením, vždy však nejméně tak, aby byl zhotovitel s ohledem na jeho technické možnosti schopen objednané dílo vyrobit a dodat. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že zhotovitel není zodpovědný za jakoukoliv možnou škodu, která by objednateli mohla vzniknout na základě nezahájení nebo úplného či částečného zastavení výroby objednaného díla nebo jeho nepředání objednateli, a to vše v důsledku prodlení objednatele s placením dle tohoto odstavce.

7. Kvalita díla, reklamace, odpovědnost za vady a náhrada škody

7.1. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci.

7.3. Dodavatel odpovídá za případné škody do výše skutečně vzniklé škody, nejvýše však do výše hodnoty nedodaného, či vadně dodaného zboží.

7.4. objednatel je povinen zajistit prohlídku díla ihned v místě převzetí nebo po okamžiku, kdy mu bylo umožněno s dílem nakládat. Prohlídkou díla se má na mysli zejména kontrola množství, jakosti, provedení a obalu díla.

7.5. objednatel je povinen vady písemně vytknout („reklamace“) ihned poté, kdy měla být prohlídka provedena, nejpozději však tak, aby byla reklamace zhotoviteli doručena do 7 kalendářních dnů ode dne dodání díla, jinak nároky z vad zanikají.

7.6. Objednatel musí vadné dílo doručit do sídla zhotovitele, a to na vlastní náklady. Balík musí být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat:

- reklamované dílo (vč. kompletního příslušenství),

- kopii nákupního dokladu (záruční list),

- specifikace vady

- rozsah vady a doložení podrobného popisu závady a dostatečné kontaktní údaje objednatele (zpáteční adresa, telefonní číslo,..).

Dílo, které bude zasláno na náklady zhotovitele, nebude přijato. Náklady na zaslání díla zpět objednateli po vyřízení oprávněné reklamace hradí zhotovitel.

7.7. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace díla poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce s příslušnými zákonnými ustanoveními. Nároky z takto způsobených vad nelze uplatňovat u zhotovitele.

7.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla a Škody způsobené tím, že použil na základě požadavku objednatele jím dodané nebo jím vybrané podklady a materiály pro provedení díla. V případě prodlení zhotovitele způsobené použitím výše uvedených podkladů objednatele, není objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli díla jakékoliv nároky sankční povahy, zejména pak úroky z prodlení, smluvní pokuty, či jakékoliv nároky z vad díla. Zhotoviteli tím pak naopak vzniká nárok uplatňovat na objednateli případnou náhradu Škody včetně nákladů na právní řízení a ušlého zisku; vše v plném rozsahu.

7.9. Zhotovitel neodpovídá za vady vyplývající z porušení práv duševního vlastnictví, která zpracoval na základě návrhu díla (objednávky) poskytnuté svým odběratelem.

7.10. Reklamace nemá vliv na povinnost zaplatit cenu díla. Objednatel nemá právo při reklamaci zadržovat jakoukoli část ceny díla.

7.11. Zhotovitel informuje objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu jeho produktu nebo jeho zamýšlené použití.

7.12. Zhotovitel neodpovídá za vady, na které byl objednatel v době uzavírání smlouvy upozorněn.

7.13. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a aplikací, které jsou v rozporu s návodem k zacházení. Záruka se také nevztahuje na poškození díla nadměrným mechanickým opotřebením.

7.14. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla způsobené jeho obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením díla,

- používáním díla v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, do kterého jsou díla určena,

- neodbornou aplikací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o dílo (skladové podmínky),

- poškozením díla jeho nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

- poškozením díla přírodními živly.

7.15. V polygrafickém odvětví obvyklé kolísání barevnosti tisku a vad při následném zpracování, je při zhotovování díla zhotovitelem přípustné.

7.16. Odpovědnost smluvních stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Lhůty ke splnění povinností se prodlužují o dobu působení vyšší moci. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele.

7.17. Zhotovitel ručí za kvalitu zboží v délce 6ti měsíců, pokud není smluvně domluveno jinak.

7.18. Zhotovitel si vyhrazuje toleranci na výseku (tvar etiket) +/-0,2mm.

7.19. Zhotovitel se může v dodávce, vzhledem k charakteristickým možnostem výrobní technologie odchýlit od objednatelem specifikovaného množství, a to maximálně o +/- 5% celkového jednorázově dodávaného množství (jednoho

produktu). Objednatel je povinen plnění splňující toto kritérium odebrat a uhradit cenu za skutečně dodané množství. V případě dodání podnákladu

v toleranci do 5ti% z celkového objednaného množství díla, je objednatel oprávněn požadovat pouze slevu v hodnotě nedodaného nákladu díla.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Porušení smlouvy je podstatné:

a/ je-li objednateli zcela znemožněno užívat zboží dodané k účelu, ke kterému bylo objednáno a vyrobeno; nebo

b/ neuhradí-li objednatel fakturovanou cenu díla v dohodnuté lhůtě nebo dílo dohodnuté době odmítne převzít; nebo u

c/ opakovaného porušení podstatných povinností smluvní strany, které bylo písemně vytknuto a k jehož odstranění byla poskytnuta přiměřená lhůta

porušení smlouvy je nepodstatné v ostatních případech.

8.2. v případech podstatného porušení smlouvy má právo dotčená strana od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody, která jí tím vznikla.

8.3. náhrada škody se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud porušení povinností na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel povinen.

8.4. zhotovitel se zprostí povinnosti plnit závazky ze smluv, jakož i odpovědnosti za Škodu v případě, že nastaly skutečnosti vylučující jeho odpovědnost. Za okolnosti vylučující jeho zodpovědnost se má na mysli zejména: živelná pohroma, stávka, dlouhodobé přerušení dodávek energií, selhání techniky, epidemie, zásahy orgánů veřejné správy a dále jakákoliv jiná překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal.

8.5. je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli nebo je-li na majetek objednatele prohlášen konkurs.

8.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

8.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky zhotovitele na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Před ustanoveními těchto obchodních podmínek mají přednost odlišná ujednání obsažená ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Sjednají-li smluvní strany ve smlouvě, že jejich vzájemný závazkový vztah bude podřízen těmto obchodním podmínkám, souhlasí současně s tím, že se nepoužijí ustanovení obchodních podmínek objednatele.

9.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné obchodní vztahy budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.

9.3. Strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu, se budou řídit soudy ČR.

9.4. Pro případ vzájemného doručování si smluvní strany sjednaly, že doporučená zásilka odeslaná poštou druhé smluvní straně je, v případě, že není převzata, doručena pátým dnem od prokazatelného odeslání zásilky druhé smluvní straně.

9.5. Originálem těchto obchodních podmínek je jejich české znění, které je rozhodující pro výklad jejich jednotlivých ustanovení.

9.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo VOP doplňovat a měnit. Platné a účinné VOP jsou zveřejněny na webové adrese zhotovitele www.svs.eu

9.7. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky byly schváleny jednateli a nabývají platnosti i účinnosti dnem 30.4.2021

Registrovat se

Nová registrace

Máte již účet?
Přihlásit se - Resetovat heslo